algemeen-voorwaarden

Algemene Voorwaarden van caribbean2dehands.com

Op de inhoud en het gebruik van caribbean2dehands.com zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van caribbean2dehands.com com houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. caribbean2dehands.com behoudt zich het recht voor de website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op caribbean2dehands.com daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van caribbean2dehands.com, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan caribbean2dehands.com, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan caribbean2dehands.com zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van caribbean2dehands.com, mag niets van caribbean2dehands.com worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van caribbean2dehands.com

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op caribbean2dehands.com is bedoeld voor persoonlijk, en commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. caribbean2dehands.com spant zich in om de informatie op caribbean2dehands.com zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. caribbean2dehands.com sluit iedere aansprakelijkheid voor op caribbean2dehands.com verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op caribbean2dehands.com worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. caribbean2dehands.com sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op caribbean2dehands.com geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

caribbean2dehands.com spant zich in om caribbean2dehands.com zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van caribbean2dehands.com.

Hyperlinks

Hyperlinks op caribbean2dehands.com kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan caribbean2dehands.com biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door caribbean2dehands.com worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op caribbean2dehands.com wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar caribbean2dehands.com verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik caribbean2dehands.com worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.